• info@bstcm.net
  • 10 Kozhuh planina, Str. Sofia 1421, Bulgaria

    Акупунктурата е утвърден в поне пет хилядолетия история  безлекарствен лечебен метод, който притежава огромен потенциал за възстановяване и съхранение на здравето на човека като цяло (холистичен лечебен метод, от holos-т.е. цялост), на всички нива на проявление- енергийно, телесно, ментално, емоционално. За възможностите на акупунктурата в лечебен и профилактичен план  се натрупани над 30 000  страници научни доказателства като резултат от многобройни, различни по мащаб клинични проучвания. Популярността на метода и търсенето му от пациентите расте експоненциално през последните години. Това налага  подготовка на съответните кадри-лекари с  висока компетентност и професионални умения по акупунктура и свързаните с нея техники от Традиционната китайска медицина /ТКМ/, отговарящи на съвременните медицински стандарти в тази област.

     Десетилетия обучението по акупунктура в България беше част от системата на следдипломната квалификация (СДК) към Медицинския университет в гр. София.

Обучение по акупунктура към БДТКМ

Основен курс

     Понастоящем БДТКМ организира и провежда основен курс по акупунктура, стартиращ ежегодно, както и множество кратки тематични курсове. Право да започнат следдипломна квалификация по акупунктура имат дипломирани лекари и стоматолози. Обучението се провежда под формата на двудневни модули /събота-неделя/, на групи от 6-10  участника. Модулите се провеждат по предварителен график. В края на обучителния период /360 академични часа/ се полага изпит и се получава удостоверение за завършен основен курс, гарантиращо правоспособност за практикуване на акупунктура, съобразено със стандартите в ЕС.

В рамките на основния курс се изучават задълбочено философските аспекти на Традиционната китайска медицина, системата от акупунктурни (активни) точки и меридиани, отношенията между органите и системите според ТКМ, микросистемите в акупунктурата (по-специално тази на ушната мида- аурикулопунктура), лечението чрез моксибусция (нагряване на активните точки с помощта на пелинова пура moxa) Специално внимание се отделя на диагностиката в ТКМ- по пулса и езика, на основните синдроми в ТКМ и съотнасянето им към западната диагноза и диференциална диагноза, техниките на иглотерапия, показанията и противопоказанията за приложението й. Наред с теорията основния курс включва и практически занятия. По този начин придобитите знания намират веднага приложение в медицинската практика.

Молим колегите, желаещи да се включат в  основния курс по акупунктура, да се свържат със Секретаря на БДТКМ, на посочения в контактите телефон.

 Предварително изискуеми документи:

1. Кратка автобиография със снимка паспортен формат;

2. Копие от диплом за завършено висше образование по медицина, стоматология или ветеринарна медицина;

3. Копие от членска карта в БЛС или БСС ;

4. Мотивационно писмо до УС на БДТКМ /свободен текст/, заявяващо желание за включване в основния курс по акупунктура.

   Тематични курсове

БДТКМ организира също  краткосрочни  обучения под формата на тематични курсове, лекции, практически семинари. Те се обявяват предварително на страницата на Дружеството и фийсбук, и срещу съответна  такса са отворени за посещение от всички желаещи.

Научно-изследователска дейност

БДТКМ винаги е подпомагало и насърчавало научно-изследователската работа в областта на иглотерапията и асоциираните с нея съвременни методи /лазерпунктура, електроакупунктура, криопунктура, неврална терапия и др./. Целта на тези изследвания е да се събере солидна база от научни доказателства за клиничната ефективност на акупунктурата. Да се утвърди научното разбиране за нея като лечебен метод и да се оптимизира приложението й в ежедневната практика.

    Въпреки ограничените ни възможности в последните години( нямаме достъп до материалната база на големите болници и научните институти, както и до финансиране  за мащабни научни изследвания/, Дружеството отстоява научните позиции на акупунктурата и заслуженото й място сред терапевтичните методи на третото хилядолетие.

Предимства на акупунктурата

Щадяща, ориентирана към цялото здраве на човека /холистична/, разумна  и все повече търсена алтернатива за лечение на много, неповлияващи се от друга терапия състояния. Евтина, съвместима с медикаментозното и оперативното лечение, както и с физикалната терапия- това са само част от предимствата на акупунктурата.